a Nemzeti Népegészségügyi Központ által működtetett www.egeszseg.hu oldal Egészségfejlesztői szakma aloldalára történő regisztrációval összefüggő adatkezelésről

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelete (a továbbiakban: GDPR) 13. cikkére figyelemmel a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK), mint adatkezelő által működtetett www.egeszsegvonal.hu oldal Egészségfejlesztői szakma aloldalára regisztráló természetes személyek  (a továbbiakban: érintett) részére személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adja:

Az NNK által működtetett www.egeszseg.hu oldal Egészségfejlesztői szakma aloldala kizárólag az egészségfejlesztő szakmában dolgozók számára nyújt tájékoztatást, és biztosít egy olyan fórumot, amelyben párbeszéd alakulhat ki a szakemberek között.

Az Egészségfejlesztői szakma aloldal felhasználása regisztrációköteles. Az érintett felhasználói nevének, jelszavának és e-mail címének megadásával léphet be a regisztrációs felületre. Az NNK munkatársai a megadott név és e-mail cím alapján - szükség esetén az érintettel történő kapcsolatfelvétellel - ellenőrzik, hogy a regisztrált személy egészségfejlesztői szakmában dolgozik-e.

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Székhely:        1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Postacím:        1437 Budapest,  Pf.777
E-mail cím:     Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Telefon:           +36 1 476 1100
honlap:             https://www.nnk.gov.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

dr. Schlammadingerné dr. Péics Gabriella
1097 Budapest
Albert Flórián út 2-6
Telefon: + 36 1 476 1100 

3. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja: annak biztosítása, hogy az NNK által üzemeltetett www.egeszseg.hu oldal Egészségfejlesztői szakma aloldalára kizárólag egészségfejlesztési szakemberek regisztrálhassanak.
A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail-cím.

4. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

5. A kezelt személyes adatok forrása, és azon adatok köre, amelyeket nem az érintett bocsátott az NNK rendelkezésére

Az NNK nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintett bocsátott az adatkezelő részére.

6. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az NNK a www.egeszseg.hu oldal Egészségfejlesztői szakma aloldalára történő regisztrációval összefüggő adatkezelés során nem közöl személyes adatokat más címzettel. A regisztrációval összefüggésben az által kezelt személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbításra.

7. A személyes adatok tárolásának ideje

Abban az esetben, ha az NNK munkatársai azt állapítják meg, hogy a regisztráló személy nem egészségfejlesztési szakember, adatait haladéktanuk törlik.

Egészségfejlesztési szakember regisztrációját követően az NNK az általa kezelt személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre címezve.

8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.1. Határidő

Az NNK az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

Az NNK szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az NNK a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

8.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

8.2.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az NNK-tól tájékoztatást kérhet arról, hogy vonatkozóan, hogy

 • az NNK
 • milyen személyes adatait;
 • milyen jogalapon;
 • milyen adatkezelési cél miatt;
 • milyen forrásból;
 • mennyi ideig

kezeli; továbbá, hogy

 • az NNK kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • az NNK alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az NNK az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az NNK köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

8.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az NNK módosítsa a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az NNK a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

8.2.3. A zároláshoz (korlátozáshoz) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatait az NNK zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az NNK arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy
 • amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

8.2.4. Az adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog alapján az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az NNK rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az NNK az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

8.2.5 A törléshez való jog

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az NNK-ra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, vagy az NNK közérdekű feladatainak végrehajtásához az adat nem szükséges.

9. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az NNK a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. postacím: 1374 Budapest, Pf.:603 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., honlap: www.naih.hu) vagy
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon döntheti el, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) illetve az NNK székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso Az NNK székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

NNK feher logo

Az egeszseg.hu a Nemzeti Népegészségügyi Központ tulajdona.
Minden jog fenntartva 2021 ©

szechenyi 2020 also